Strona główna » Regulamin
Kontakt
 • Dualcomp Emil Ślusarczyk
  Myślenicka 247
  30-698 Kraków
  NIP: 6791422320
 • E-mail:biuro@dualcomp.pl
 • Telefon511 330 121
 • Godziny działania sklepupon- pt: 10.00 - 18.00, w soboty 10.00 - 15.00

Regulamin

Poniżej znajduje się regulamin sklepu internetowego Dualcomp.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma

Carrena Renata Ślusarczyk

ul. Myślenicka 220
30-698 Kraków
nip: 679-142-23-20
regon:351463188
 


który w regulaminie oraz w dokumentach potwierdzających transakcję określony jest mianem sprzedawca.

 • 2. NABYWCĄ w sklepie internetowym może być:

• osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych,
• jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • 3. NABYWCA może kontaktować się ze SPRZEDAWCĄ, w szczególności składać reklamacje, za pomocą numeru kontaktowego: +48 511 330 121 , adres e-mail: biuro@dualcomp.pl albo listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY, osobiście w siedzibie SPRZEDAWCY. Telefony i siedziba czynne są w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, zaś w soboty 10.00 - 15.00. Koszt połączenia jest zgodny z taryfą operatora.
 • 4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Dualcomp, składania zamówień na towary dostępne w naszym sklepie internetowym, dostarczania zamówionych towarów NABYWCY, uiszczania przez NABYWCĘ wpłaty za towar/y, uprawnienia NABYWCY do odstąpienia od umowy, zasady ochrony danych osobowych NABYWCY oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
   

II. OPIS TOWARU
 

 • Sprzedawany sprzęt staramy się starannie opisywać, zamieszczając możliwie dużą ilość informacji i zdjęć, tak by potencjalny klient sam mógł ocenić kupowany towar i jego stan. Po kliknięciu w zdjęcia można je powiększyć. W razie pytań odpowiadamy na nie najszybciej jak to możliwe.
   
 • Pomimo dołożenia wszelkich starań nie jesteśmy w stanie zapewnić, że opisy zawierają wszystkie dane o produkcie i że nie zawierają błędów.
   

III. ZAMAWIANIE TOWARU

 • 1. Zamówienie może być złożone poprzez zakup towaru zamieszczonego na stronie internetowej SPRZEDAWCY, przez platformę Allegro, e-mailem wysłanym na adres biuro@dualcomp.pl lub telefonicznie pod numerami
 • + 48 511 330 121
   
 • 2. NABYWCA zobowiązany jest do opłacenia lub potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od momentu jego złożenia.
   
 • 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie internetowym Dualcomp są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 • 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez SPRZEDAWCĘ jest prawidłowe wypełnienie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 • 5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 • 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 5 dniach roboczych zostanie anulowane. W takiej sytuacji NABYWCA proszony jest o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 • 7. W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.
 • 8. Wypełnienie i potwierdzenie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • 9. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o zawarciu tzw. umowy na odległość.
 • 10. Oferty na sprzęt pochodzący z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika SPRZEDAWCY. Jeżeli NABYWCA wpłacił już należność za towar, cała kwota zostanie mu zwrócona w przeciągu 7 dni roboczych.
 • 11. Specjalne promocje cenowe dostępne tylko w sklepie internetowym wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków promocji opisanych na karcie towaru. Ilość przedmiotów w promocji jest ograniczona.
  Zamówienia nie spełniające warunków nie będą realizowane.
 • 12. SPRZEDAWCA może odstąpić od umowy w przypadku braku kupionego przez NABYWCĘ produktu.

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI
 

 • 1. NABYWCA posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostarczania towarów, ograniczeń dostarczania towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej SPRZEDAWCY.
   
 • 2. SPRZEDAWCA akceptuje następujące formy płatności:

   płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze towaru (Nabywca ponosi dodatkowy koszt w wysokości od 2 do 3 zł);
  • płatność gotówką na miejscu lub za pośrednictwem Szybkich Płatności - zamówienia opłacone kartą kredytową są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku NABYWCY;
  • płatność przelewem – na rachunek bankowy SPRZEDAWCY (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  • płatność na miejscu, przy odbiorze osobistym – płatność gotówką, kartą debetową i kartą kredytową.

Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany na adres wskazany przez NABYWCĘ wraz z dokumentem sprzedaży : paragonem lub fakturą VAT.
 

Rachunek bankowy SPRZEDAWCY:

Carrena Renata Ślusarczyk

ul. Myślenicka 220
30-698 Kraków
nip: 679-142-23-20

konto w ING Bank Śląski S.A.

61 1050 1445 1000 0092 3612 6711 PLN


3. Ceny podane na stronie sklepu internetowego SPRZEDAWCY są wiążące w chwili składania zamówienia przez NABYWCĘ.

 • 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów dostępnych w sklepie internetowym oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z zastrzeżeniem, że do zamówień składanych w chwili obowiązywania określonej ceny, akcji promocyjnej lub wyprzedaży zastosowanie mają obowiązujące wówczas: ceny, warunki akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
   
 • 5. NABYWCY mogą uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na towary dostępne w sklepie internetowym. Informacje na temat zasad przyznawania zniżek i ulg, pojawiają się na stronie internetowej SPRZEDAWCY

  

V. DOSTAWA TOWARÓW

•   1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym Dualcomp realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

•    2. Termin realizacji zamówienia standardowego nie przekracza 2-5 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na produkty aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 2 tygodni, o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany. 
W przypadku zamawiania specjalnej konfiguracji sprzętowej (CTO) czas realizacji zamówienia może wynieść do 2 tygodni.

•    3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie, takich jak wadliwe działanie Internetu lub wyczerpanie zapasów magazynowych u dostawcy. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ. Jeżeli NABYWCA wpłacił należność za towar, pieniądze zostaną mu zwrócone w 7 dni roboczych.

•    4. Zamówione towary są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia, chyba że kupujący przed wysyłką w sposób mailowy lub telefoniczny potwierdził zmianę danych.

•    5. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie internetowej SPRZEDAWCY.

•    6. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

•    7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

•    8. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

•    9. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

 

VI. GWARANCJA i REKLAMACJE

 • 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
   
 • 2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem e-mail wysłanym na adres biuro@dualcomp.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 330 121 . Istnieje również możliwość złożenia reklamacji listownie na adres pocztowy SPRZEDAWCY lub osobiście w sklepie.
   
 • 3. Każdy oferowany przez SPRZEDAWCĘ produkt posiada gwarancję. Jeśli nie jest to określone inaczej, SPRZEDAWCA udziela trzy miesiące pisemnej gwarancji.
 • 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania rzeczy) na NABYWCĘ lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 • 5. NABYWCA w przypadku wystąpienia nie opisanej w produkcie wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: (i) obniżenia ceny towaru, a w przypadku wady istotnej - odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla NABYWCY wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   
 • 6. SPRZEDAWCA może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu NABYWCY usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez NABYWCĘ jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.
   
 • 7. NABYWCA, będący konsumentem, zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nie występująca z winy NABYWCY zostanie stwierdzona przed upływem gwarancji od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 • 8. NABYWCA traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie SPRZEDAWCY o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.
   

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

 • 1. Składając zamówienie w sklepie internetowym Dualcomp, NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji, dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez NABYWCĘ danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody NABYWCY na ich podanie.
   
 • 2. NABYWCA dokonujący zakupu w sklepie internetowym Dualcomp wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep internetowy SPRZEDAWCY Dualcomp oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., danych osobowych NABYWCY w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie internetowym SPRZEDAWCY Dualcomp (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26)).
   
 • 3. Dane osobowe NABYWCY są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 26) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej SPRZEDAWCY - Polityka prywatności SAD sp. z o.o.
   
 • 4. Administratorem danych osobowych sklepu internetowego jest SPRZEDAWCA. W każdym momencie NABYWCY przysługuje prawo dostępu, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych.
   

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 

 • 1. 1. NABYWCA będący konsumentem dokonujący zakupów w sklepie internetowym który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając SPRZEDAWCY stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym NABYWCA objął w posiadanie towar lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez NABYWCĘ weszła w posiadanie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   
 • 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga od NABYWCY złożenia jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w ust.
   
 • 3. SPRZEDAWCA przesyła na adres poczty elektronicznej NABYWCY potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia NABYWCY o odstąpieniu od umowy.
   
 • 4. SPRZEDAWCA zwraca NABYWCY wszystkie dokonane przez niego płatności za towar w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymania zwróconych przedmiotów.
 • 5. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył NABYWCA, chyba że NABYWCA wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   
 • 6. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od NABYWCY do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez NABYWCĘ dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   
 • 7. NABYWCA ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY lub przekazać towar osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
   
 • 8. Koszty zwrotu towaru ponosi NABYWCA.
   
 • 9. NABYWCA ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   
 • 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje NABYWCY w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Informacje o towarach zamieszczone na stronie sklepu internetowego Dualcomp nie stanowią oferty handlowej SPRZEDAWCY w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego. Przedstawiona oferta w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).
   
 • 2. Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów.
   
 • 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
   
 • 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. Postanowienie to nie dotyczy sporów, których stroną jest konsument.
   
 • 5. W przypadku sporów, których stroną jest konsument, konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności konsument może skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody SPRZEDAWCY na mediację, o którą wniósł konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.
   
 • 6. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko SPRZEDAWCY przed właściwy sąd powszechny. W takim wypadku mają zastosowanie zasady przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego (konsument może wytoczyć powództwo przed sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę pozwanego, a w razie powództwa o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy również przed sąd miejsca wykonania umowy).
   
 • SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w chwili składania zamówienia.

 

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego (dalej: Użytkownicy).

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, 
w tym przeglądania zawartości stron Serwisu.
 

1. Administrator danych osobowych.

 

Carrena Renata Ślusarczyk z siedzibą przy ul. Myślenicka 220, 30-698 Kraków.  NIP: 679-142-23-20, regon:351463188, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

 

2. Cel i zakres zbierania danych.

W czasie korzystania z Serwisu oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.

Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających w szczególności z:

1) Sklepu internetowego – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem , w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.

2) kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub pracownikami Administratora, wykonującymi określone zadania (np. usługi serwisowe) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.).

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu:

1) przesyłania oferty handlowej;

2) w celach marketingowych.
 

3. Prawo dostępu.

1) Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

2) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres sklepu.

5) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne.

W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.

5. Dostęp do danych osób trzecich.

1) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

2) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych.

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Zakup w naszym sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Sklep zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów i pomyłek w publikowanych informacjach. 
Prosimy o sygnały o nich na adres e-mail: biuro@dualcomp.pl


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/dualcomp/public_html/host/dualcomp/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/dualcomp/public_html/host/dualcomp/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/dualcomp/public_html/host/dualcomp/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/dualcomp/public_html/host/dualcomp/klasy/Bazadanych.php on line 0

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/dualcomp/public_html/host/dualcomp/klasy/Bazadanych.php on line 0